Putování za Ježíškem aneb Živý betlém

22.12.2023 20:30

Divadelní spolek KLYH Lysice ve spolupráci s ŘKF Lysice, zájmovými útvary při ZŠ E. Beneše Lysice, skautským oddílem Corleonis Lysice a MC Jablíčko Lysice pořádal Živý betlém v letošním roce podeváté. 

V prvních ročnících této akce začínalo putování na nádvoří Státního zámku Lysice, kde si lidé měli možnost odpálit Betlémské světlo. Průvod se přesunul na farní zahradu, kde byl připraven „živý betlém“. Svatou rodinu vždy ztvárnili dobrovolníci s novým přírůstkem do rodiny. Akce byla spojena se sbírkou na dívku Natálku. V dalších ročnících jsme začali náplň akce inovovat a více se zaměřili také na podporu sbírky. Milan Žáček se stará o průvodní slovo na celé akci, o hudební doprovod a ozvučení vystoupení dramatického kroužku 1. stupně pod vedení paní učitelky Mgr. Olgy Tejkalové a vystoupení pěveckého sboru pod vedením paní ředitelky Mgr. Pavly Nesnídalové (také ve spolupráci s Jakubem Nesnídalem a kytarovým doprovodem). V obou vystoupeních se prezentují žáci ZŠ E. Beneše Lysice. Program na farní zahradě ozvláštnila přítomnost živého koně, který se stal součástí Živého betléma a zároveň byl velmi lákavou podívanou nejen pro děti. Koně nám obstarávala Kateřina Nesnídalová. Bohužel i zvířata stárnou a přestává se jim líbit přítomnost velkého počtu lidí, tak jsme museli živé zvíře oželet. Nedílnou součástí celé akce a důležitým prvkem pro ještě příjemnější zastavení v hektickém čase před Vánocemi je zajištění teplého nápoje ve farním sále. Pro děti připravuje čaj a pro dospělé výborné svařené víno pan Karel Forejtek. Třebaže se to na první pohled nezdá, za organizací a zajištěním této akce stojí velká spousta lidí. Manželé Kotolánovi pravidelně zapůjčují vlastnoručně vyrobenou dřevěnou kolébku. Manželé Zouharovi se starají o přivezení Betlémského světla. Již třetím rokem se do akce zapojuje skautský oddíl Corleonis pod vedením Jana Macků a Magdy Zouharové. Skauti pomáhají také s dopravou Betlémského světla a s možností odpálení na nádvoří, ale i ve farní zahradě. Členové divadelního spolku KLYH Lysice osvětlují cestu ze zámku podél zahrady, doplňují Živý betlém o postavy andělů a tří králů a pomáhají s přípravou celé akce. Pan Forejtek pravidelně věnuje balík slámy a jehličí do chléva. Děti z dramatického a pěveckého kroužku v počtu cca 40 dětí každoročně vystupují s krásným programem, který připravují O. Tejkalová a P. Nesnídalová. COOP Lysice zajišťuje odměny pro účinkující.

Přidanou hodnotu celé akci dává dobročinný účel – sbírka pro Natálku. Natálka Maryšková se narodila s velmi komplikovanou nemocí – dětskou mozkovou obrnou – spastická kvadruparéza. Její maminka paní Gabriela Maryšková se jí maximálně věnuje a snaží se pro ni vyhledávat všechny možné formy zapojení do normálního života, do zájmových činností i do kulturních akcí. Jejím největším pomocníkem je invalidní vozík, který se maminka snaží neustále vylepšovat a modernizovat. Prošel mnoha úpravami, protože Natálka prodělala několik operací páteře a musela tedy mít speciální úpravy i na vozíku. Z Natálky už je 20tiletá slečna. Studuje 3. ročník Obchodní akademie na střední škole F. D. Roosevelta v Brně. Ráda čte, miluje hokej a navštěvuje taneční kroužek. Minulý rok se stala součástí tanečního vystoupení, kterému věnovala maximum svého úsilí nejen na tréninku, ale i v rámci několika vystoupení. K nám do Lysic se v posledních letech vydává nejen na Živý betlém, ale také na divadelní představení spolku KLYH Lysice nebo na akce MC Jablíčko. 

Přestože nás zastavil covid-19 a v dalším roce výrazné omezení v rámci shlukování většího počtu lidí, dodržování hygienických předpisů a bezpečných rozestupů, měli jsme velkou radost, že lidé i přesto přišli a finančně přispěli do sbírky Natálce. Celkově se od roku 2014 do roku 2022 sbírkou odeslalo Kč 66.070,- Kč (2.750,-,4.120,-,3.000,-,4.700,-,6.400,-, 10.600,-, 11.000,-, 9.500,-,14.000,-). Všem, kteří se do sbírky zapojili, patří velké poděkování. Maminka Natálky tyto finance využila zpočátku na částečnou úhradu rehabilitací, později na nový vozík pro Natálku a na další potřebné úpravy vozíku. I přes nepřízeň počasí se podařil výtěžek z letošní akce ve výši Kč 10.300,-, který chce maminka použít na zakoupení speciálních ortéz na kotníky a částečně na úhradu intenzivní rehabilitace v jarním období. 

Velice nás těší, že se tato akce stala tradiční záležitostí nejen pro občany Lysic a je příjemným zastavením, zklidněním a rozjímáním v adventním čase. 

Všem, kteří se podílejí na organizaci a zajištění této akce patří veliké poděkování za ochotu pomáhat a čas, který akci věnují. 

 

Mgr. Zuzana Koláčková za divadelní spolek KLYH Lysice