Farnost Bedřichov

K farnosti Bedřichov náležejí obce:

  • Bedřichov
  • Kozárov
  • Kunčina Ves
  • Kunice
  • Lhota u Lysic

 

BEDŘICHOV - kostel Sv. Mikuláše

Bedřichov - chrám svatého Mikuláše k 31. 3. 2022.pdf

Z HISTORIE

            Původní kostel zde byl již ve 13. století, potom prý byl husity zničen a zase zbudován, s úzkým presbytářem. Obraz kostela býval zavěšený na odpočívadle hlavního schodiště na zámku v Lysicích, podle kterého pak byl původní kostel popisován.

Kostel má mírný obdélníkový půdorys, který uzavírá celkem malý prostor. Je obrácený oltářem k východu, podle půdorysu byl starý kostel určen pro venkov, kde bylo řídké osídlení. Na východní straně kostela je kněžiště. Je vytvořeno protáhlou apsidou,půlkruhový uzávěr kněžiště. Vchod je k jihu, tak se stavělo v době románské. Pro osvětlení kostela jsou okna, na obraze jsou již okna široká, barokní. Kolem kostela byl hřbitov, do něhož vede vysoká brána. Kostel nemá věž, jen malou věžičku, posazenou na střechu.

 

Obraz  původního bedřichovského kostela

            Když se jednalo o obnovení farního obvodu, musel děkan podat zprávu o stavu kostela. Ta zněla, že kostel je ve velmi špatném stavu a bude třeba postavit nový. Nelze však říci, že by lysické duchovenstvo zanedbávalo bedřichovský filiální kostelík. Průběžně se prováděly nutné opravy.

U starého kostela se v letech 1691 – 1704 a 1730 – 1749 připomíná poustevník.

Bedřichovský kostel má ve svém majetku zádušní les o rozloze 82 jiter a 473 sáhů, tj. 50ha. Vypravuje se , že to bylo věno dvou lysických komtes. Hrabě se domáhal vrátil les zpět, protože se prý farář o něj špatně stará. Brněnský biskup po roce 1777 rozhodl, že se o lesy bude starat panský fořt, farářovi odvede peníze za prodané dřevo, ale les zůstane kostelu.

Samostatná fara byla v Bedřichově již v 15. století. Od roku 1601  do 1785 byl Bedřichov s osadami Kozárovem a Kunčinovem filiálkou lysickou. Roku 1785 byly k Bedřichovu přifařeny obce Lhota a Kunice ( farnost měla 1000 duší, což bylo podmínkou k ustanovení fary za císaře Josefa II.) a vznikla opět farnost Bedřichov.

Ze všech těchto osad se pochovává v Bedřichově na hřbitově u kostela

Fara byla postavena v roce 1787.

            V Bedřichově však nebyla plnoprávná fara, ale jen kaplanství, které podléhalo faře lysické, a to až do roku 1869, kdy místní kaplan dostal titul faráře.

Do obnovení farnosti duchovní správu vedl farář z Lysic.Kromě pohřbů jezdil do Bedřichova konat bohoslužby každou třetí neděli, jak to bývalo ve zvyku i jinde.

 

STAVBA NOVÉHO KOSTELA

 

Starý kostel stával před schody k hlavnímu vchodu dnešního kostela a byl kolem něj hřbitov. Nejprve byl postaven kostel nový a potom byl zbořen starý.

Nový kostel měl rozměry:

                  Vnější délka                                     25,5m

                  Vnitřní délka i s předsíní                23,8m

                  Šířka lodi u kazatelny                      8,6m

                  Vzadu pod kůrem                            8,68m

                  Výška věže                                        29m

 

Kostel byl tedy postavený. Podle farní kroniky stál 3 000 zlatých. Náboženská matice dala 1.800 zlatých a kostel ze svého jmění 1.200 zlatých. Kostel byl postaven a vysvěcen asi v roce 1789  a byl zasvěcen sv. Mikulášovi .

Kostel tedy stál, ale byla to jen holá stavba.Všechna okna již měla mříže. Střecha byla kryta šindelem, břidlici dostala v roce 1854. Střecha věže byl původně asi nízký jehlan jako v Černovicích. Našli tam nějakou závadu, proto ji roku 1854sundali a věž zvýšili o 1,2m. Nahoru postavili dnešní štíhlý jehlan. Malá sanktusníková věžička pochází z roku 1888. Tehdy při obnově přehodili sakristii a kapli. Obě byly velmi malé, bez oratoří v patře. Podlaha v sakristii byla dřevěná, v kapli hliněná, pod lavicemi z cihel, v kostele z pískovcových desek,lavic bylo 25.Z počátku používali starou křtitelnici, v roce 1798 vytvořil nedvědický kameník Filip Klotz mramorovou.

V roce 1795 byl pořízen kočárek, na kterém jezdil kněz  zaopatřovat přespolní nemocné. V roce 1885 byl pořízen nový.

Když se blížilo 100. výročí posvěcení kostela, podnikavý  farář Josef Kocián chystal důkladnou obnovu domu Božího, chtěl kostel prodloužit k severu.

 Rada však zněla:zvětšit sakristii a kapli a nad ně přistavět oratoře a přitom celý interiér dát nový.V roce 1888 byla zvýšena a zvětšena stavba o poschodí a sakristii. Stavbu prováděl pan Vašíček ze Žerůtek. Pořízen kříž na hlavní věž a kutý kříž z Drnovic na malou věž. V roce 1893 se montoval nový kříž na věž a současně se montoval i hromosvod.. Důkladně se při tom opravila střecha věže i kostela.

 

     

  

INTERIÉR KOSTELA

 

Roku 1798 namaloval Vincenc Tilzer z Nových Losin zaoltářní obraz patrona kostela. Téhož roku vyrobil lysický stolař Michal Kučera kazatelnu, dřevěnou mřížku před oltář, zpovědnici a svatostánek na oltář. Pro dobu vzkříšení vytvořil brněnský řezbář Schweigl sošku vzkříšení Krista.

Dlouhá léta byl kostel bez varhan. V roce 1799 postavil varhany na kůru brněnský varhanář David Vejmola. Boží hrob vytvořil v roce 1804  opět lysický stolař Kučera. Protože kostel trpěl vlhkostí byl oltářní obraz v r. 1806 opraven a v roce 1820 pořízen nový.Farář Jan Zauner dal pořídit sochu sv. Mikuláše , kterou vytvořil brněnský sochař Josef Břenem. Byla odhalena v úterý 6. prosince 1859. Nástupce  Josef Kocián ji dal zazdít  v roce 1888. Na oltáři byla  malá dřevěná soška, dnes je v kapli. Dnešní obraz pochází od Norberta Pokorného z Tišnova. Byl posvěcen o pouti 19. září 1920.

Vlhkostí trpěly i varhany. Měly 6 rejstříků pro manuál a dva pro pedál.Měchy se tahaly za řemen. Byly opraveny v roce 1821, 1838 a 1850 .

Do inventáře kostela patří také obrazy.Křížová cesta byla  svěcena 3. března 1895. Věnoval ji  Karel Hasal z Kunčiny Vsi. Nová  křížová cesta byla svěcená 19. září 1920. Obraz Panny Marie a sv. Josefa, které visí v kněžišti jsou zapsané v roce  1875. Snad byly darovány ze zámku v Lysicích. Sousoší Kalvárie vytvořil B. Vlček roku 1886 a týž sochař pořídil i novou sošku Vzkříšení roku 1887.

Po provedené přístavbě v roce 1888 byl pořízen nový hlavní oltář, nový boční oltář, varhany malovaná okna od Škardy z Brna, vybavené drátěnou mříží, dvoje točité litinové schody a litá kamna do sakristie z Blanska, betlém z Gródenu v Tyrolsku.

 

 Pouť bývala v prosinci. 15. září se drží od roku 1861. Tehdy se světil nový oltář.Tato pouť byla zrušena 1888, ale byla opět zavedena 1894. Roku 1935 bylo ustanoveno, že se bude slavit vždy v neděli po Narození Panny Marie, tedy po 8. září. Roku 1851 byly pořízeny mramorové kropenky. Hlavní oltář byl obnoven roku 1820, podruhé roku 1860 a v dnešní podobě je od roku 1888. V roce 1914 byly pořízeny dřevěné sochy Božského Srdce a Srdce Panny Marie,nový Boží hrob byl pořízen v roce 1928.

Na základě doporučení II. Vatikánského koncilu došlo i v bedřichovském kostele k úpravám liturgického prostoru. V roce 1995 instalován středový obětní stůl , který zhotovil pan Jílek z Černovic.

 

 

BIŘMOVÁNÍ A SVATÉ MISSIE

 

V roce 1777 bylo v Brně zřízeno biskupství. Brzy na to bylo v Lysicích biřmování. Asi už dlouho nebylo, biřmovanců bylo velké množství z celého okolí. Lysický kostel ještě nebyl rozšířený na dnešní velikost, a proto nestačil pojmout tolik věřících. Biřmování se proto konalo v aleji u Beraníka, který již v té době byl postavený.

 

Od 30. října do 6. listopadu 1949 konána svatá misie P.Stanislavem Nekulou a P. Václavem Vozáblem,Otců Redemptoristů z Brna.Sv.missie konána po ukončení polních prací za příznivého počasí, byla zdařilá.Účast věřících farnosti byla veliká. Na poslední den odpoledne pršelo, nemohl být průvod s misijním křížem, který je umístěn v kostele. Svěcení a vše bylo konáno v kostele.Bylo 930 kajícníků a bylo podáno 2015 sv. přijímání.

 

KOSTELNÍ ZVONY

 

V inventáři kostela z roku 1804 se uvádějí dva zvony: Větší puklý s latinským nápisem: “Sv. Josefe, sv. Jáchyme, sv. Anno, orodujte za nás“. Na dolním okraji je nápis: Ulil mne David Sewald ve Vídni 1644. Vážil asi 400 kg. Druhý zvon je menší, asi 200 kg a  ulil jej zvonař ve Vídni.. Puklý zvon byl přelit v roce 1817, ale o menším nejsou další zmínky. K 1000 výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje byly 6. srpna 1863 svěcené dva zvony Cyril měl 298kg, menší Metoděj 158 kg. Poslední zvony byly I. světové válce rekvírované.

 Farář František Krejčí opatřil nové zvony. Ulili je ve slévárně Richarda Herolda v Chomutově a byly posvěcené 18. října 1925. Zvon Mikuláš 373kg, Maria 200kg, Josef 25kg, který sloužil jako umíráček a zůstal spolu s historickým při rekvírování za II. světové války. P. František Krejčí zažil za svého působení v Bedřichově, že byly dvakrát rekvírované zvony.

Roku 1969 si věřící pořídili nové zvony. Byly odlity na faře ve Ždírci u Tišnova, Maria 440kg, Cyril a Metoděj 250kg. Svěcené byly 24.8 1969. Od roku 1987 jsou převedeny na elektrický pohon.

 

 

OPRAVY

 

I když se hodně budovalo, bylo nutné i opravovat.

V roce 1949 zbudována nová elektroinstalace a současně se provedla oprava omítky a vymalování obrazu Nejsvětější Trojice na klenbě kostela nad hlavním oltářem a osmera blahoslavenství v lodi kostela, které drží andělé na stužkách.

V roce 1957 opraven zvenku kostel, omítky , oprava střechy, klempířských prvků, nátěry oken a dveří

V roce 1958 opraveny varhany , vyměněny měchy a pohon el. ventilátorem.

V roce 1963  opravena budova fary

V roce 1966 a 1968 oprava vnitřního zařízení kostela Uměleckými řemesly z Brna  a odhalení sochy sv. Mikuláše, která byla roku 1888 zazděna.

V roce 1973 se provedla nová střecha kostela a fary

V roce1976 byla zdvojena okna pro tepelnou izolaci a oprava oken barevných a vyrobena ambona panem Lefnerem.

V roce 1977 bylo instalováno nové elektrické vedení a akumulační kamna

V roce 1979 zhotovil pan František Lefner  z Bedřichova nové hlavní dveře

V roce 1982 byla pozlacena soška Panny Marie ve svatostánku

V roce 1983 ukoval železnou ochrannou bránu u vchodu pan Rudolf Kubíček z Lysic .Provedena oprava fary. Výměna 16.ti oken, oprava omítek.

V roce 1987 oprava fasády kostela.

V roce 1988 byla obnovena plechová krytina malé a hlavní věže

V roce 1991byly vyměněny schody u vchodu do kostela pískovcové za terasové V roce 1994 byla opravena horní márnice, výměna okna a dveří, nová střecha a omítka.

V roce 1995 byla rozebrána stará opěrná zeď a byl zbudován nový stupňovitý taras.Do kostela byly pořízeny nové lavice.

V roce 1996 zaveden přívod vody do kostela a úprava osvětlení vnitřku kostela.

 

 

Po roce 1996 byla budova fary přestavěna na rekreační budovu, sloužící především křesťanské mládeži brněnského biskupství. V roce 2010 prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Přehled duchovních správců:

    Od 13. století až do zániku fary v 17. století není známo ani jedno jméno kněze v Bedřichově. Fara byla obnovena roku 1787.

 

KOZÁROV

Kozárov - kaple sv. Anny a Jáchyma k 31. 3. 2022.pdf

Z HISTORIE

            V Kozárově na návsi stávala malá zvonička. Její stáří nelze doložit. Byl v ní zavěšen zvon, který v roce 1887 odlil Vojtěch Killar z Brna. Vážil 54 kg a měl průměr 48 cm. Na zvonu byl vyryt  obraz svatého Floriana. Z nařízení ministerstva války byl zvon sejmut a odvezen k vojenským účelům 8.2 1917.

 

STAVBA NOVÉ KAPLE

 

            Nová kaple byla postavena za zvláštních okolností.

            26.července 1911 na svátek svaté Anny byla od blesku zapálena zemědělská usedlost číslo 10 pana Antonína Špačka. Oheň se rozšířil po celém stavení takovou rychlostí,že se již přivolaným hasičským sborům Bedřichova, Rašova,Strhařů, Brumova, Dlouhé Lhoty a Černovic nepodařilo oheň uhasit. Jen stěží byl vyveden dobytek, vše lehlo popelem.

            Anna Špačková, manželka Antonína Špačka chtěla na památku neštěstí a k poctě své patronky postavit u svého domu malou kapličku se sochou svaté Anny V roce 1912 objednali manželé Špačkovi z Tyrol sochu sv. Anny.Prozatím byla umístěna v chrámu Páně sv. Mikuláše v Bedřichově, než pro ni v obci bude vystavěn důstojný stánek. Přičiněním Antonína Špačka, tehdejšího starosty obce bylo usneseno, že se nová kaple postaví na místě tehdejší zvoničky. Ta již byla velmi sešlá. Před ní stály čtyři stoleté lípy,z nichž dvě ohrožovaly okolí.Obecní výbor se usnesl, že polovinu nákladů na stavbu kaple ponese obec( vykácí se kus obecního lesa) a zbytek uhradí kozárovští obyvatelé.

            V únoru 1914 byly skáceny lípy a 15. června se započalo se stavbou kaple, kterou řídil kozárovský rodák František Holcner, zednický mistr z Olešnice.Než mohla být stavba kaple dokončena, začala 1. světová válka. 2. srpna 1914, když tesaři dávali vazbu, byla vyhlášena mobilizace a práce na stavbě kaple byly přerušeny.

Kapli dostavěl zednický mistr pan Vincenc Holcner z Kozárova číslo 27. V září 1919 byla kaple dostavěna a vybavena vnitřním zařízením.

 

SVĚCENÍ KAPLE

 

            17. září 1919 byla kaple vysvěcena a zasvěcena svaté Anně panem děkanem Františkem Minaříkem z Lomnice za účasti kněží P. Františka Krejčího, faráře z Bedřichova, P. Františka Krchňáka z Lysic a P. Františka Martínka, kaplana z Lomnice za účasti velkého počtu obyvatel ze širokého okolí.Zároveň s kaplí byl posvěcen zvon, který odlil pan Maňoušek v Brně Husovicích a kříž u kaple.

            Při svěcení účinkovala kapela z Bedřichova.

 

OPRAVY KAPLE

 

            Dle dochovaných zpráv se ke kapličce váže jedenáct důležitých událostí:

 

            Rok 1968 – zbourány staré zdi u zahrádky před kaplí

-postaven nový kamenný taras a namontováno nové oplocení předzahrádky, práce na plotě provedl pan Vincenc Holcner -  zdarma.

- zabudovány nové okapy a svody, provedl místní občan pan František Slavíček – zdarma.

            Rok 1971 – Vincenc Holcner odlil do kaple nový zvon.Sehnal si veškerý materiál a  v dřevěné kůlně na zahradě svého domu se mu zvon podařilo odlít s několika pomocníky. Ač laik, zvon prošel kampanologickou kolaudací. Byly však problémy s tehdejšími úřady.Zvon váží 105 kg a jeho hlas nám každý den připomíná jeho osobu. Na zvonu je vyryto jeho jméno a nápis: “SVATÁ PANNO MARIA ORODUJ ZA NÁS. DO RUKOU SVÝCH VEM NAŠE SRDCE BLOUDÍCÍ“

            Rok 1972 – 30. července byl zvon zavěšen do věže kaple

            Rok 1976 – stará omítka kaple byla odstraněna a natažena nová.

            Rok 1977 –byla oplechována věž kaple, provedli pánové František Slavíček z Kozárova a František Konečný ze Lhoty u Lysic

- pan Vincenc Holcner zhotovil měděný křížek a upevnil s ním měděnou báň na hrot věže kapličky. Do báně vložil pamětní listiny obce.

            Rok 1996 – oprava části střechy a schodů, oprava venkovní omítky

            Rok 1997 – eternitová krytina na celé střeše byla nahrazena krytinou plechovou. Současně byly osazeny nové svody,okapy, parapety a vykýře. Provedl Antonín Konečný z Lysic.

            Rok 1998 – při plynofikaci obce byla plynofikována i kaple

            Rok 2001 – zakoupen nový hlavní lustr do kaple, pořízen z veřejné sbírky

            Rok 2004 – 1. srpna se konala slavnostní mše svatá, kterou sloužil lysický farář  P.Slavomír Bedřich. Vysvětil při ní nový obecní prapor.Byl vystaven nalezený prapor kozárovské omladiny z roku 1928.. Na jedné straně praporu je zobrazen svatý Cyril a Metoděj s nápisem“ Dědictví otců zachovej nám pane“ a na druhé straně je svatý Alois, patron mládeže.

            Rok 2009 – provedena výměna venkovních dveří, oken, oprava sanační omítky, oprava fasády, vymalování vnitřku kaple,, oprava kříže před kaplí a zřízení venkovního osvětlení kaple.

 

            Podle zápisů z obecní kroniky zpracoval František Nečas Kozárov 27

 

 

KUNČINA VES

Kunčina Ves - kaple sv. Cyrila a Metoděje k 31. 3. 2022.pdf       

                Dominantou vísky je malá kaplička zasvěcená Cyrilu a Metodějovi. Byla postavena asi koncem osmnáctého století. Usuzuje se tak podle bedřichovského kostela, který byl postaven v roce 1785 a kaplička je v podobném  barokním stylu jako kostel.

            Obecní kronika uvádí, že roku 1917 byl z kapličky zrekvírován zvonek k válečným účelům . Obyvatelé vesnice  byli zvyklí  na zvonění zvonku ráno, v poledne i večer a také zemřelým, a tak se rozhodli koupit  v roce 1918 zvonek nový.Ten odlila brněnská firma Rudolfa Manouška za 360 korun a byl zasvěcen sv. Josefu.

            Další významnou událostí bylo zasvěcení kaple sv. Cyrilu a Metodějovi roku 1921. Na návrh pánů Vojtěcha Entlera a Cyrila Jaška se občané usnesli, aby byla na svátek patronů kapličky ve vsi pouť.Požádali bedřichovského faráře P. Františka Krejčího, aby jim  v této věci vypomohl. Pan farář zažádal na konsistoř do Brna o svolení k tomuto zasvěcení. Když bylo svolení obdrženo, tak tito dva občané zakoupili obraz sv. Cyrila a Metoděje. Na další potřeby pro kapličku byla vykonána sbírka a od roku 1921 je v Kunčině vsi zavedena pouť se slavnou mší svatou na svátek patronů kapličky.

            Od roku 1971 se z věže kapličky rozeznívá nový  sedmašedesát kilogramů vážící    zvon, na který obyvatelé uspořádali sbírku. Ten odlil pan Vincenc Holcner z Kozárova. Zvon nese nápis! „Svatá Panno Maria oroduj za nás a do rukou svých vem srdce naše bloudící.“

            Starý zvon se již nepoužívá, ale je stále uložen ve zvonici kapličky.

            Zájem  obyvatel o stav kapličky je trvalý. V roce 2005 dostala kaple novou fasádu a v roce 2010 byla položena nová dlažba na schody. V roce 2011 byla kaple vystěhována. Byly provedeny izolační práce, opravy omítek, položena nová dlažba, osazena nová okna a dveře. Nakonec dostala kaple do vínku i nový stůl pod oltář a osvětlení. Na podzim byla u opravené kapličky vykonána panem farářem Slavomírem Bedřichem z Lysic slavná mše svatá (viz. obr.)

 

KUNICE

  Kunice k 31. 3. 2022.pdf         

           Původní kunická kaplička (zvonička) byla v havarijním stavu, proto 15.1.2014 byly provedeny bourací práce. Nová zvonice je postavena pár metrů nad zvonicí bývalou. Návrh stavby vytvořil Ing. arch. Josef Opatřil z Vranova S výstavbou nové zvonice se začalo 10.9.2013.

            Vzhledem k mírné zimě se mohlo téměř neustále pracovat, hrubou stavbu prováděli pan Oleg Magera, tesařské práce provedl tesař Miroslav Randula za pomocí občanů z obce Kunice, klempířské práce pan Bohumil Jakubů. Stavba lešení byla velice složitá, byla provedena pod vedením stavebního inženýra Pavla Skřičky z Drnovic a také zde přiložili ruku k dílu občané Kunic. Elektro práce udělal pan Pavel Vitoul a Michal Kratochvíl.

           Omítky, položení dlažby a dokončovací stavební práce provedl pan Lubomír Křepela. Veškeré terénní práce provedl pan Milan Šamšula, vrchol zvonice zdobí kříž vyrobený panem Lukášem Trubákem. Zvon je použit z původní zvonice, ten byl renovován místním občanem Pavlem Šafářem a elektrický pohon zvonu zajistil jáhen Ing. Pavel Kilian z Bosonoh. Paní Horňanská (Živa Lysice) osázela a osela terén kolem zvonice. Celková investice cca 600.000,- Kč.

 

           Interiér zvonice zdobí Rublevova ikona Boží trojice. Mozaiku archandělů Gabriela a Rafaela vytvořil Ing. arch. Jiří Šťasta.

 

           O pouti 15. června 2014 v den Slavnosti Nejsvětější trojice v 11. hodin proběhlo slavnostní žehnání nové zvonice. Hlavním celebrantem byl děkan boskovický Mgr. Miroslav Šudoma.  Při této příležitosti byl také požehnán prapor Sboru dobrovolných hasičů.

 


           Původní kunická kaplička (zvonička) se připomínala již v roce 1851. Zvon byl darován lysickou vrchností ke svolávání čeládky na práci. 12.6. 1921 za velké účastí farníků byl vysvěcen nový zvon. V roce 1950 byla zvonička opravena a 4. června 1950, na svátek Nejsvětější Trojice v ní byla Důstojným pánem Leopoldem Běhalem - farářem z Bedřichova sloužena slavná mše svatá. Od té doby se pouť v obci slaví na tento svátek. Před tím se slavívala pouť spolu s bedřichovským kostelem v prvé polovině září. Uvnitř byl braz Nejsvětější Trojice. Do kapličky byl zaveden elektrický proud. Kromě světlení jím byl poháněn mechanismus zvonu.

 

  

Před kapličkou stával od roku 1891 pískovcový kříž. V roce 1993 byl renovován.

 

Na kříži byl vytesán nápis:

Pojďte ke mně kteříž v světě. V slzách těžce pracujete. Pojďte já vás občerstvím.

Takto spasitel nás volá. Jeho hlasu kdo odolá? Pojďte k němu s křížem svým.

Zpracováno podle brožurky, vydané k 650. výročí zmínky o Kunicích

 

LHOTA u LYSIC

Lhota u Lysic - kaple Nanebevzetí Panny Marie k 31. 3. 2022.pdf

Z HISTORIE

            „Ve středu obce stojí malá kaple vyzdobená Mariánskou soškou, roku 1855,dle povídek starších lidu zbudovanou. Když téhož roku ve všech sousedních obcích řádila cholera, scházívali se tehdejší občané do kaple ku konání pobožnosti a v zdejší obci na choleru nikdo nezemřel.“( Doslovná citace z obecní kroniky).

            10.10.1926 byla za velké účasti farníků z bedřichovské a lysické farnosti posvěcena socha Panny Marie s Ježíškem. Sochu zakoupila paní Josefa Pernicová ze Lhoty. Podle jejího přání měli s ní poutníci chodit na poutě a poutě také zavedla. Protože socha byla příliš těžká, dala dárkyně zhotovit novou sochu Panny Marie Nanebevzaté, která byla posvěcena. Původní socha je umístěna na oltáři, druhá na nosítkách. Ve vybavení interiéru jsou ještě dva dřevění andělíčci( modrý a fialový), umístění po stranách oltáře. Na oltáři je ještě menší soška Panny Marie.

                Pouť k Panně Marii Nanebevzaté se slaví 15. srpna

                15.8.1931 přišli opět farníci ze Lhoty se sochou Panny Marie průvodem na služby Boží do Bedřichova, jako léta minulá. Další zmínka o pouti je z roku 1933.

 

KŘÍŽ U KAPLIČKY

 

            Vedle kapličky stával dřevěný kříž. V roce 1938 byl pořízen kříž mramorový, který financovalo Sdružení katolické omladiny ze Lhoty u Lysic.

Na kříži je nápis:

Poutníče zde chvíli stůj,

muka Páně uvažuj.

Muka Páně kynou,

léta tvoje hynou,

přijde smrt, soud nastane,

kam tvá duše se dostane?

 

OPRAVY KAPLIČKY

 

Kaplička byla vždy pečlivě udržovaná.

V roce 1943 byl pořízen nový zvon od firmy Manoušek z Brna o průměru asi 40cm.

V roce 1982 byla renovována socha Panny Marie a dva andílci.

V roce 1996 byl opraven kříž.

V roce 2011 byla provedena celková oprava kapličky, kříže a prostoru před kapličkou.

Opravy zajišťovala zednická firma Plíhal Hodonín, protože se jednalo o velký rozsah prací.

Uvnitř kapličky byla provedena izolace, zhotovena nová omítka, vymalováno, položena nová dlažba. Nové vstupní dveře a ambon zhotovila firma Truhlářství Tenora ze Lhoty u Lysic.

Celá stavba byla zvenku odizolovaná, obnovena fasáda, opravena dřevěná konstrukce střechy a provedeno nové oplechování střechy i věžičky.

Do kapličky byl zaveden el. proud a zvon byl převeden na el. pohon. Je zajímavostí, že konstrukci pohonu provedl pan Kilián z Brna jako 402.zakázku ve své profesi, což jistě svědčí o kvalitní práci.

Byl opraven kříž a otočen o 90 stupňů - rovnoběžně s osou kapličky.

Opravena byla i zídka před kapličkou, byla osazena ozdobným kovovým plůtkem s brankou. Celý zaplocený prostor byl vydlážděn a prostranství před kapličkou bylo upraveno, oseto trávou a osázeno okrasnými dřevinami.

„15. srpna 2000 se u nás slavila netradiční pouť, která spočívala v procesí věřících z Bedřichova do Lhoty s dechovou hudbou ke kapličce a pak na výletiště, kde byla sloužena slavná mše svatá, za účasti velkého počtu věřících z obou farností. V odpoledních hodinách se uskutečnila taneční zábava “. (Druhá doslovná citace z obecní kroniky).

Tato novodobá tradice se udržuje dodnes.

 

 

 

Zpracováno podle:

Obecní kroniky obce Lhota u Lysic a informací pana Jana Tenory ml.

Farní kroniky farnosti Bedřichov