Farnost Lysice

 

K farnosti lysické náleží obce:

  • Lysice
  • Drnovice - s filiálním kostelem
  • Štěchov
  • Lačnov
  • Žerůtky

 

LYSICE

 

POHŘEBNÍ KAPLE S HROBKOU

 

HROBKA  HRABĚNKY KAROLINY NIMPSCHOVÉ

 

DRNOVICE

Více informací ZDE

 

ŠTĚCHOV

  Štěchov - kaple sv. Jana Nepomuckého k 31. 3. 2022.pdf          

             Dosavadní zvonice ve Štěchově se nacházela již po delší dobu ve špatném stavu. V roce  1886 se uskutečnila oprava zvoničky (stáří nevíme) z darů štěchovského  bratrstva Živého růžence. Dřevěná socha Jana Nepomuckého, kterému je štěchovská kaplička zasvěcena, byla do kapličky darována z Drnovic.

            30.10.1887 byl z Lysic na Štěchov vypraven průvod a byla zde slavena mše svatá. Posvěcení kapličky, provedl místní farář, za přítomnosti P.Karla Beera z Dlouhé Lhoty, který měl kázání.

            Pravidelně se zde poutní mše svatá slavila až po první světové válce kolem 16. května. V 19. století do zvoničky věnovala lysická vrchnost zvony ke svolávání čeládky k pracím.

            21.června 1891byl lysickým farářem.P.Reiterem za přítomnosti P. Karla Beera z Dlouhé Lhoty u kapličky posvěcen mramorový kříž od Františka Uhlíře z Nedvědice.Okolo kříže bylo vkusné železné zábradlí. Kříž byl zbudován nákladem manželů Sedláčkových ze Štěchova č.3  Původně tam stál kříž železný, sešlý,postavený obcí roku 1840 (dle údajů z farní kroniky str86). Kaplička procházela mnoha opravami. Největší byla v roce1980 .V roce 1994 bylo do kapličky instalováno elektrické osvětlení a elektrický pohon na ovládání zvonu.

            Roku 2000 byla pouť na Štěchově oslavena ve farnosti netradičním způsobem. Průvodem se vyšlo za nádherného počasí s hudbou od lysického kostela ke kapličce na Štěchov, kam přišli i poutníci z bedřichovské farnosti Mše svatá byla sloužena pod kapličkou za účasti více než 300 poutníků.Tato tradice se dodržuje dodnes. (fotografie jsou z pouti 20. května 2012)

 

LAČNOV

 Lačnov - kaple Nanebevzetí Panny Marie k 31. 3. 2022.pdf          

 Vznik lačnovské kapličky( zvoničky), zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie se datuje už do 16. století. Dle údajů z farní kroniky str. 86, byla kaplička postavena obcí v roce 1845 na místě asi sešlé zvoničky. V 19. století do zvoničky věnovala lysická vrchnost zvon ke svolávání čeládky k pracím. U kapličky byl v roce 1846 zbudován kříž, který věnovala rodina Klímova z Lačnova č.15.

            Kaplička procházela také mnoha opravami. Poslední velká oprava byla provedena v roce 1976 - 1977. Byla zhotovena nová vazba a střecha byla pokryta plechem. Celá oprava byla provedena na náklady občanů.

            Do kapličky bylo v roce 1994 instalováno elektrické osvětlení a elektrický pohon na ovládání zvonu .

Poutní mše svatá se slaví kolem 15. srpna.

 

 

ŽERŮTKY

Žerůtky - kaple Panny Marie Sněžné k 31. 3. 2022.pdf      

    

 

            Na místě chatrné zvonice postavil Kajetán Vašíček ( starosta ze Žerůtek a hraběcí architekt) za pomoci všech občanů v roce 1861 kapličku v románském slohu.Téhož roku byla vysvěcena. Byla zasvěcena Panně Marii Sněžné, svátek připadá na 5. srpna. V průčelí kapličky stojí socha Panny Marie s Ježíškem. Po stranách jsou obrazy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Nejsvětějšího Srdce Mariina.V kapličce je ještě několik obrazů a  dvě lavice . Na čelní straně oltáře je nápis „ ZŮSTAŇ MATKOU LIDU SVÉMU“.

            V roce 1862 se konala slavná vlastenecká pouť. Přijelo na ni mnoho vlastenců z Brna, z nichž mnozí bojovali roku 1848 na pražských barikádách. Byl přítomen i známý skladatel Křížkovský.

            V osmdesátých letech 19. století nechal tehdejší starosta Adámek okolo kapličky vysázet lípy, které tam rostou dodnes.

            Dne 30. října 1910 byla po růžencové pobožnosti ve farním chrámu vykonaná malá pouť do Žerůtek, kde byl slavnostně zavěšen nový zvon, pořízený obcí Žerůtskou. Zvon dodala zvonařská firma Hilterová – vdova a syn.  V kapličce se účastníci pomodlili litanie a vrátili se do chrámu Páně v Lysicích, kde bylo sv. požehnání.

 

 

Kaplička se několikrát opravovala.

            V roce 1983 se provedla vnitřní úprava kaple, položila nová dlažba, vymalování a oprava střechy. Protože na věžičce není pod křížem báň, byly dokumenty při opravě uloženy do skříňky, která je uložena v kapličce.

            V roce 1985 byla provedena fasáda, naposledy se obnovovala v roce 2009.

            Do kapličky byl v roce 2010 zaveden el. proud  a zvon převeden na el. pohon. Je zajímavostí, že konstrukci pohonu provedl pan Kilián z Brna jako svou asi 400 zakázku ve své profesi, což jistě svědčí o kvalitní práci. Před kapličkou stojí mramorový kříž z roku 1878. Původně zde stál kříž dřevěný z roku 1790.

Zpracováno podle:

Kroniky farnosti Lysice

Knihy Lysice 1308 - 2008